Vyhrajte si elektrokolo!

sou mar

Exkluzivní soutěž o skvělé elektrokolo HECHT.

sou hecht
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Statut a pravidla soutěže pro r. 2020
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Soutěžte s HECHTEM.“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost V.H.V. s. r.o., se sídlem Husova 3058, Žatec 438 01, IČ: 40230678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 1250 (dále jen „pořadatel“).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 13. července 2020 7:00:00 hod. do 31. srpna 2020 10:00:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
 1. Účastníkem soutěže se může stát výhradně spotřebitel (§ 419 Občanského zákoníku) starší 18 let, který v době konání soutěže zakoupí zboží v prodejnách nebo e-shopu pořadatele (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“). Účastník se zapojí do soutěže tím, že odevzdá kompletně vyplněnou hrací kartu.
 2. Hrací kartu účastník získá při nákupu výrobků v jedné účtence v hodnotě 500 Kč na jednom ze 3 prodejních míst. Při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, bude karta zaslána současně se zbožím.
 3. Účastník soutěže si musí uschovat účtenku prokazující nákup zboží v hodnotě 500 Kč v prodejnách pořadatele. Datum a čas na účtence musí být shodný s datumem a časem odevzdání karty.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jakož i jim osoby blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanoveni § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

 
4. PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE
 1. Soutěžící získá hrací karty od pořadatele za nákup výrobků na jedné účtence v hodnotě 500 Kč.
 2. Úkolem soutěžícího je vyplnit tipovací otázku.
 3. Po získání hrací karty soutěžící vyplní kompletně své kontaktní údaje a odpoví na tipovací otázku: "OD KTERÉHO MĚSÍCE A ROKU SPOLEČNOST VHV SPOLUPRACUJE SE SPOLEČNOSTÍ HECHT?"
 4. Kompletně vyplněnou hrací kartu účastník odevzdá u prodejce na jakémkoli prodejním místě pořadatele. Prodejce za dohledu soutěžícího kartu vhodí do neotvíratelného, neprůhledného soutěžního boxu.
 5. Při jednom nákupu Ize získat herní kartu pouze jednou. V jednom dni nelze získat více hracích karet.
 6. Soutěžící může hrát po dobu konání soutěže opakovaně. Počet řádně vyplněných karet není omezen.
 7. Výhercem výhry se stane jeden soutěžící, který se se svojí odpovědí na tipovací otázku nejvíce přiblíží odhadovaného měsíce a roku spolupráce. V případě, že dva nebo více soutěžících uvedou stejnou vítěznou odpověď, vyhrává ten, jehož hrací karta byla vhozena do soutěžního boxu jako první (datum a čas vložení karty je uveden na kartě).
 8. Soutěžící budou seřazeni podle toho, jak se přiblížili správné odpovědi, respektive jaký je rok spolupráce a odpovědí uvedenou na hrací kartě. Čím menší rozdíl, tím lepší pořadí.
 9. Pokud nebude hrací karta kompletně vyplněna, bude pořadatelem ze soutěže vyřazena.
 10. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za chyby v případě, že budou údaje na kartě vyplněny nečitelně.
 11. Do soutěže budou zařazeny pouze kompletně vyplněné hrací karty. Platnou hrací kartou se myslí karta vydaná pořadatelem, obsahující všechny kontaktní údaje a odpověď na tipovací otázku. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených hracích karet.
 12. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se, je plně dodržovat.
 13. Platná soutěžní karta zaslaná osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

 
5. VÝHRA V SOUTĚŽI, JEJÍ UPLATNĚNÍ A DISTRIBUCE
 1. Výhra: 1 x Elektrokolo HECHT GRIMIS Black.
 2. Výherce nehradí žádnou daň z výher.
 3. Výherce bude do 24 hodin telefonicky kontaktován zástupcem pořadatele a bude s ním domluveno předání výhry. Předání výhry proběhne dne 04. 09. 2020 v sídle společnosti pořadatele V.H.V. s.r.o., Husova 3058, Žatec 438 01. Výhru lze vyzvednout maximálně do 11. 09. 2020 do 12:00:00 hod., poté nárok na výhru zaniká.
 4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 5. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů.
 6. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.
 7. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

 
6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU
 1. Odesláním soutěžní karty projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 2. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje") do databáze společnosti pořadatele pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu na adrese správce. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen společnosti V.H.V. s.r.o., se sídlem Husova 3058, Žatec 438 01 (správce). Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.
 3. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a místo bydliště v médiích (tisk, internet atd.), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Soutěžící výslovně prohlašuje, že toto oprávnění je v souladu s ustanovením § 77 až 90 Občanského zákoníku.

 
7. DALŠÍ USTANOVENÍ
 1. Po dobu trvání soutěže je zřízena na telefonním čísle +420 602 106 053 telefonická infolinka a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00. Dále je zřízena e-mailová infolinka na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou bez udání důvodů.
 3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní výhry soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.
 6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.
 7. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.
 8. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.vhv.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě na prodejních místech a v sídle pořadatele soutěže.

V Žatci, dne 1. 07. 2020

vyprodej kuchyne