sou hecht


Pravidla spotřebitelsk
é soutěže „Oslavte s námi 30 let VHV

Statut a pravidla soutěže pro r. 2021

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Oslavte s námi 30 let VHV ” (dále jen „soutěž").
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost V.H.V. s. r.o., se sídlem Husova 3058, Žatec 438 01, IČ: 40230678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 1250 (dále jen „pořadatel“).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
       Soutěž probíhá od 13. Září 2021 0:00:00 hod. do 31. Října 2021 23:59:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).


3. ÚČAST V SOUTĚŽI
 1. Účastníkem soutěže se může stát výhradně spotřebitel (§ 419 Občanského zákoníku) starší 18 let, který v době konání soutěže zakoupí jakékoli zboží v hodnotě nad 500,-Kč v prodejnách nebo e-shopu pořadatele (dále také "účastník" nebo "soutěžící").
 2. Účastník se zapojí do soutěže tím, že kompletně vyplněnou hrací soutěžní kartu se svým tipem, kde bude uvedeno jméno, příjmení, telefon, email, adresa, datum a čas odevzdání karty odevzdá na pokladně prodejen V.H.V. s.r.o.
 3. Účastník soutěže si musí uschovat účtenku v hodnotě nad 500 Kč prokazující nákup zboží v prodejnách pořadatele. Datum na účtence se musí shodovat s datem na vyplněné hrací soutěžní kartičce.
 4. Do soutěže se soutěžící může zapojit i opakovaně, ale vždy pouze s novou hrací soutěžní kartičkou a k ní odpovídající platnou účtenkou.
 5. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jakož i jim osoby blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

 
4. PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE
 1. Soutěžící získá hrací karty od pořadatele za nákup jakéhokoliv zboží na jedné účtence v hodnotě 500 Kč.
 2. Úkolem soutěžícího je odevzdat řádně vyplněnou soutěžní kartičku na pokladně prodejny V.H.V. s.r.o. se svým tipem na soutěžní otázku: „Od kterého roku a měsíce společnost VHV spolupracuje se společností SIKO“?
 3. Kompletně vyplněnou hrací kartu účastník odevzdá u prodejce na jakémkoli prodejním místě pořadatele. Prodejce za dohledu soutěžícího, kartu vhodí do neotvíratelného, neprůhledného soutěžního boxu.
 4. Při jednom nákupu Ize získat herní kartu pouze jednou. V jednom dni nelze získat více hracích karet.
 5. Soutěžící může hrát po dobu konání soutěže opakovaně. Počet řádně vyplněných karet není omezen, pokud se nebude jednat o tentýž den.
 6. Pět soutěžících, kteří se nejvíce přiblíží nebo uhodnou přesný měsíc a rok, vyhrává věcné ceny.
 7. Pořadí výher bude stanoveno principem: Čím větší odchylka od správné odpovědi tím vyšší pořadí.
 8. V případě, že více soutěžících zaregistruje stejný výherní tip, vyhrává ten, který odevzdal hrací kartu dříve (datum a čas vložení karty je uveden na kartě).
 9. Pokud nebude hrací karta kompletně vyplněna, bude pořadatelem ze soutěže vyřazena.
 10. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za chyby v případě, že budou údaje na kartě vyplněny nečitelně.
 11. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se, je plně dodržovat.
 12. Platná soutěžní kartička zaslaná osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

 
5. VÝHRA V SOUTĚŽI, JEJÍ UPLATNĚNÍ A DISTRIBUCE
 1. Výherce, který tipne přesné či nejbližší číslo, vyhrává 1. cenu soutěže - Elektrokoloběžka HECHT 5125 v hodnotě 6 790 Kč
 2. Výherce, který bude mít druhý nejbližší tip na soutěžní otázku, vyhrává 2. cenu – STANLEY Pojízdný box Essential 3v1 STST1-80151 v hodnotě 1 649 Kč
 3. Výherce, který bude mít třetí nejbližší tip na soutěžní otázku, vyhrává 3.cenu – Sada pánví Grande v hodnotě 999 Kč
 4. Výherce, který bude mít čtvrtý nejbližší tip na soutěžní otázku vyhrává cenu – Mop LEIFHEIT PROFI XL MOBILE v hodnotě 2 279 Kč
 5. Výherce, který bude mít pátý nejbližší tip na soutěžní otázku, vyhrává cenu – Bambusový termohrníček v hodnotě 145 Kč

 

 1. Výherce nehradí žádnou daň z výher.
 2. Výherci budou zveřejněni 15.den v následujícím měsíci na facebookové stránce VHV: https://www.facebook.com/VHVsro a na www.vhv.cz.
 3. Výherce bude kontaktován pořadatelem soutěže, se kterým dojedná přesný termín a místo převzetí výhry. Výherce je povinen si výhru vyzvednout do 15ti dní od zveřejnění výsledků.
 4. Převzetím ceny, výherce souhlasí s pořízením a se zveřejněním obrazového záznamu převzetí ceny (fotografie, video).  
 5. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 6. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.
 7. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 
6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU
 1. Odevzdáním soutěžní kartičky projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 
 2. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti pořadatele pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese správce. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.
 3. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení v médiích (tisk, internet atd.), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Soutěžící výslovně prohlašuje, že toto oprávnění je v souladu s ustanovením § 77 až 90 Občanského zákoníku.

 
7. DALŠÍ USTANOVENÍ
 1. Po dobu trvání soutěže je zřízena na telefonním čísle +420 602 106 053 telefonická infolinka a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00. Dále je zřízena e-mailová infolinka na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou bez udání důvodů.
 3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než uvedená v těchto pravidlech. 
 5. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 6. Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží. 
 7. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel i organizátor soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné. 
 8. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na vhv.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě na prodejních místech a v sídle pořadatele soutěže. 

V Žatci, dne 13. 09. 2021